Các chuyện kể về mục vụ của các cha dòng Chúa Cứu Thế

http://www.trongcom.com/forum/uploads/20081110_072624_1111.jpg

HAI ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CACLECN2009/CN32_2009.mp3

LÌ XÌ CHO CHÚA GIÊSU,
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/lixichocuagiesu.mp3

CHIÊN TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG, VÀ CHÚNG THEO TÔI
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChienToiBietToiVaToiBietChung.mp3

MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ RẤT NHIỀU ĐÊM (http://www.trungtammucvudcct.com/web/cauchuyen.php?id=30)THẮP NẾN NGUYỆN CẦU
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ThapNenNguyenCau.mp3

MẸ QUÊ VẤT VẢ TRĂM CHIỀU
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/MeQueVatVaTramChieu.mp3

ĐỔ MỒ HÔI SÔI NƯỚC MẮT (http://www.trungtammucvudcct.com/web/cauchuyen.php?id=32)
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/DoMoHoiSoiNuocMat.mp3

CÁI MŨ BẢO HIỂM
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/MuBaoHiem.mp3

NHÌN LÊN ẢNH MẸ
Lm. THÀNH TÂM, DCCT
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/NhinLenAnhMe.mp3

vũng_nước
21-12-2009, 02:13 PM
ĐỐI THOAI VỀ BẢO VỆ SỰ SỐNG

Tác giả: Phan Văn Dũng, Đồng Nai

Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/Doithoavebaovesusong.mp3


THIÊN TAI Ư, NHÂN TAI ĐẤY
Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Thực hiện:Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ThienTaiUNhanTaiAy.mp3

NGŨ THẬP TRI THIÊN MỆNH -
BÃO XỨ NGƯỜI, BÃO QUÊ MÌNH

Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/Ngu_thap_tri_thien_menh.mp3

HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/HanhTrinhCuocDoi.mp3

ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO
Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/DuocSongGioiDao.mp3

vũng_nước
21-12-2009, 02:39 PM
CHUYỆN BẢO VỆ SỰ SỐNG - CHỐNG PHÁ THAI
Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenBaoVeSuSongChongPhaThaiDCCT.mp3

HALLELUYA ! CHÚA ĐÃ PHỤC SINH !
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Thực hiện: BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/HaleluyaChuaDaPhucSinh.mp3

TRĂNG TÀN NGUYỆT TẬN CHƯA TỪNG TUYỆT VỌNG ĐÂU EM
Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Thực hiện: BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/TrangTanNguyetTan.mp3


RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
Thực hiện: Lm. Phạm Trung Thành, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/RungXuaDaKhep.mp3

NGƯỜI CỨU HỘ
VÀ NHỮNG CHUYỀN XE CUỘC ĐỜI
Thực hiện: Lm. Phạm Trung Thành, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/NguoiCuuHoNhungChuyenXeCuocDoi.mp3


"PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH..."
Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/PhucChoAiXayDungHoaBinh.mp3

CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Thực hiện: Lm. Lê Quang Uy, DCCT và BTV. Phan Tấn Hiển, TTMV

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/CongLyVaHoaBinh.mp3

vũng_nước
21-12-2009, 02:55 PM
Thực hiện: Lm. Vũ Khởi Phụng, DCCT và Lm. Nguyễn Minh Đức, DCCT

CHUYỆN MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 1

[/URL]http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh1.mp3

CHUYỆN MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2

(http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh1.mp3)http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh2.mp3

CHUYỆN MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 3

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh3.mp3

CHUYỆN MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 4

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh4.mp3

CHUYỆN MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 5

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh5.mp3
[URL="http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh1.mp3"] (http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/CHUYENKEONLINE/ChuyenMuaVongVaGiangSinh1.mp3)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng