Các bài giảng về Thánh Kinh Lm Nguyễn Anh Tuấn

KHA BA CÚC
Các bài giảng về Thánh Kinh
Lm Nguyễn Anh Tuấn

01. Nhc dẫn
02.
Niên biểu
03. V
ăn phong
04. B
i hc cho người Kytô hữu
05. B
i hc cho người Kytô hữu (tt)

NA KHUM
Các bài giảng về Thánh Kinh
Lm Nguyện Anh Tuấn

01. Nhc dẫn
02.
Bối cnh
03.
Nội dung
04.
Cơn thnh nộ
05. Cha biết lng con

MIKHA

Các bài giảng về Thánh Kinh
Lm Nguyện Anh Tuấn

01. Nhc dẫn
02.
Bối cnh lch sử
03. Con người ca ngôn sứ Mi-kha
04.
Sứ điệp sch Mi-kha
05.
Cha l mc tử


Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng