Nghe đọc Toàn Bộ Sách Tân Ước

Toàn Bộ Sách Tân Ước

Phúc Âm Thánh Máccô, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Mác-cô: Chương 1- Chương 16

Phúc Âm Thánh Mátthêu, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Mát-thêu: Chương 1- Chương 28

Phúc Âm Thánh Luca, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Lu-ca: Chương 1- Chương 24

Phúc Âm Thánh Gioan, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21
Phần Đọc Phúc Âm Thánh Gio-an: Chương 1- Chương 21

Sách Tông Đồ Công Vụ, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28
Phần Đọc Sách Tông Đồ Công Vụ: Chương 1- Chương 28

Thư Rôma, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 21
Phần Đọc Thư Rôma: Chương 1- Chương 16

Sách Corintô_1, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16
Phần Đọc Thư Côrintô 1: Chương 1- Chương 16

Sách Corintô_2, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13
Phần Đọc Thư Côrintô 2: Chương 1- Chương 13

Thư Galát, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6
Phần Đọc Thư Galát: Chương 1- Chương 6

Thư Ephêsô, chương:...1... 2... 3... 4... 5... 6
Phần Đọc Thư Êphêsô: Chương 1- Chương 6

Thư Philípphê, chương:...1... 2... 3... 4
Phần Đọc Thư Philípphê: Chương 1- Chương 4

Thư Côlôxê, chương:...1... 2... 3... 4
Phần Đọc Thư Thư Côlôxê: Chương 1- Chương 4

Thư Thêxalônica 1, chương:...1... 2... 3... 4… 5
Phần Đọc Thư Thêxalônica 1: Chương 1- Chương 5

Thư Thêxalônica 2, chương:...1... 2... 3...
Phần Đọc Thư Thêxalônica 2: Chương 1- Chương 3

Thư Thimôthê 1, chương:...1... 2... 3... 4… 5… 6
Phần Đọc Thư Timôthê 1: Chương 1- Chương 6

Thư Thimôthê 2, chương:...1... 2... 3... 4…
Phần Đọc Thư Timôthê 2: Chương 1- Chương 4

Thư Titô, chương:...1... 2... 3
Phần Đọc Thư Titô: Chương 1- Chương 3

Thư Philemon, chương:...1
Phần Đọc Thư Philêmon: Chương 1

Thư Do Thái, chương:...1... 2... 3… 4... 5… 6... 7… 8... 9… 10... 11… 12... 13
Phần Đọc Thư Dothái: Chương 1 - Chương 13

Thư Giacôbê, chương:...1... 2... 3... 4… 5
Phần Đọc Thư Giacôbê: Chương 1 - Chương 5

Thư Phêrô 1, chương:...1... 2... 3… 4... 5
Phần Đọc Thư Phêrô 1: Chương 1 - Chương 5

Thư Phêrô 2, chương:...1... 2... 3
Phần Đọc Thư Phêrô 2: Chương 1 - Chương 3

Thư Gioan 1, chương:...1... 2... 3… 4... 5
Phần Đọc Thư Gioan 1: Chương 1 - Chương 5

Thư Gioan 2, chương:...1
Phần Đọc Thư Gioan 2: Chương 1

Thư Gioan 3, chương:...1
Phần Đọc Thư Gioan 3: Chương 1

Thư Giuda, chương:...1
Phần Đọc Thư Giuđa: Chương 1

Sách Khải Huyền, chương:..1... 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9… 10… 11… 12… 13… 14… 15… 16… 17… 18… 19… 20… 21… 22
Phần Đọc Sách Khải Huyền: Chương 1 - Chương 22

(Hết) ---------------- “Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa” ---------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng