Sự Tích Đức Chúa Giê-xu Là Thật

Hỏi.- Các ông nói rẳng Đức Chúa Giê-xu chết và sống lại, nhưng các sự ấy có chắc thật không?
Đáp.- Sự tích Đức Chúa Giê-xu là thật cả vì có nhiều chứng cớ hiển nhiên.
Một: Kinh Thánh Cựu Ước chép trước Đức Chúa Giê-xu, phần hơn một ngàn năm phần mấy trăm năm, thế mà các Đấng tiên tri đã được Đức Chúa Trời soi bảo, dự ngôn về Chúa Cứu Thế giáng sanh nơi nào, là dòng dõi ai, chịu chết, sống lại và lên trời thể nào, thảy đều ứng nghiệm nơi Đức Chúa Giê-xu.
Hai: Trước kia, Đức Chúa Trời e người ta không rõ giáo lý chuộc tội, nên từ lâu đời đã truyền lịnh dâng bò, chiên làm tế lễ để chỉ bóng về ơn chuộc tội. Về sau, Đức Chúa Giê-xu hi sinh mạng sống trên cây thập tự để làm ứng nghiệm sự dạy dỗ ấy, nghĩa là chính mình Ngài trở nên Chiên Con của Đức Chúa Trời để làm Tế Lễ chuộc tội cho loài người.

Ba: Khi Đức Chúa Giê-xu sống lại và lên trời dạy các môn đồ làm chứng về sự sống lại, thì họ làm chứng chắc chắn, dầu bị hình phạt, đánh khảo, thậm chí bị giết, cũng cẳnhg chối. Nếu chẳng phải chính mắt mình đã xem thấy Chúa sống lại, họ dại gì liều mạng sống để làm chứng về sự sống lại của Ngài?
Bốn: Người Do Thái nhơn vì ghen ghét mà giết Đức Chúa Giê-xu, các môn đồ thường tố cáo tội ấy; kết quả dòng dõi dân ấy tan lạc khắp thiên hạ, (Tuy nhiên, ngày nay một phần Do Thái đã trở về khôi phục tổ quốc, lấy quốc hiệu là "quốc gia Do Thái" chứng tỏ lời tiên tri trong Kinh Thánh là thật và Đức Chúa Giê-xu sắp tái lâm) chịu biết bao cơn hoạn nạn, bắt bớ, tàn sát, thật đúng như lời tổ phụ họ đã thề nguyền: "Xin huyết Người (Đức Chúa Giê-xu) lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!" (Ma-thi-ơ 27:25).
Năm: Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nhiều chổ chép những biến cố liên quan đến các nước; nay đem đối chiếu với sử ký các nước, thấy đều phù hợp.
Sáu: Các nơi, các chỗ Kinh Thánh chép liên quan đến Đức Chúa Giê-xu, bây giờ có nhiều người đến nước Do Thái tra xem cổ tích, thảy đều còn cả.
Bảy: Người văn minh đi khắp hoàn cầu, thấy sự gì, vật gì ở đâu cũng đều tìm tòi, tra xét; nếu đạo Đức Chúa Giê-xu chẳng phải là đạo thật, họ theo làm gì?
Tám: Các nhà bác học khảo cứu sách vở kỹ lắm; thế mà xét Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước không thấy điều gì khả nghi cả, mặc dù sách ấy cách nhau hơn một ngàn năm và do nhiều tác giả ghi chép.
Chín: Môn đồ của Chúa buổi đầu tiên chỉ có vài trăm, đều là người thấp thỏi, và lại bị nhiều tên bắt bớ, tàn sát. Nếu chẳng phải Đức Chúa Giê-xu đang sống trên trời vừa giúp họ, chắc họ bị tận diệt rồi, há dễ đạo Tin Lành đã được truyền bá khắp cả thế gian như ngày nay?
Mười: Người đời nay tin Chúa đều tôn trọng Kinh Thánh, và các ăn nết ở đều không chổ nào chỉ trích được. Họ lại còn lo khuyên con cháu cũng tin theo Ngài. Vả, các nước theo Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu đều được biết rằng đạo lý của Ngài rất có quyền. Còn có nhiều chứng cớ khác nữa chép trong Kinh Thánh Tâu Ước, khiến người ta không thể không tin.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng