Suy Niệm Mùa Chay

http://www.thanhlinh.net/audio/SuyNiemMuaChay/SuyNiemMuaChay.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
25 Suy Niệm Mùa Chay
Track 1 - Hãy Xé Lòng ......GM Ngô Quang Kiệt
Track 2 - Sám Hối ..............LM Nguyễn Hồng Giáo
Track 3 - Giêsu, Lạy Chúa Tôi .. GM Bùi Tuần
Track 4 - Thế Nào Là Đói? ....... GM Arthur Tonne
Track 5 - Nhạc
Track 6 - Một Cõi Riêng Tư .... LM Nguyễn Hữu An
Track 7 - Khiêm Nhường ..... GM Bùi Tuần
Track 8 - Thứ Năm Tuần Thánh
Track 9 - Thứ Sáu Tuần Thánh
Track 10 - Tấm Bánh Tình Yêu ... GM Ngô Quang Kiệt
Track 11 - Đức Tin Trong Sáng ... GM Ngô Quang Kiệt
CD từ khán thính giả gủi đăng
Lucy M. Thảo
Lấy Trọn CD


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng