Bài giảng Chúa nhật II TN (B) của Linh mục Quang Uy (DCCT)

Bài giảng Chúa nhật II TN (B) của Linh mục Quang Uy (DCCT)
Mời mọi người nghe bài giảng của Linh mục Lê Quang Uy - Dòng Chúa Cứu Thế.

Download

Download

Download
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng