20 chuyện hay về Thánh Kinh

01 Giới thiệu
02 Sáng tạo
03 Địa đàng
04 Sa ngã
05 Tháp Pabel
06 Mose
07 Pharao
08 Phép lạ biển đỏ
09 Mười điều răn
10 Bài ca làm chứng
11 Chiếm Giêricô
12 Cô rút
13 Vua Đavít
14 Gôliat
15 Vua Salomon
16 Đavit cảm tạ
17 Cô Sara
18 Chúa là mục tử
19 Diễm tình ca
20 Sống chung thủy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng