Xin mở rộng tay

01 Lời nói đầu
02 Xin mợ rộng tay con
03 Lời kinh hòa bình
04 Lời nguyện cầu
05 Xin cho con yêu đời yêu Người
06 Kinh hòa bình
07 Chúa hiện thân
08 Thánh Đa Minh
09 Lời nguyện cầu
10 Ký thác cho Chúa
11 Bài ca bác ái
12 Lời nguyện cầy
13 Như mọi người
14 Bài ca hiệp nhất
15 Lời cảm tạ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng