Tổng Quan Về Kinh Thánh

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
28 Tổng Quan Về Kinh Thánh

Track 1 - Dẫn Nhập
Track 2 - Làm Quen Với Thư Viện
Track 3 - Sợi Chỉ Đỏ
Track 4 - Ba Hình Ảnh Tiêu Biểu của Cựu Ước
Track 5 - Thánh Nhạc Của Ít-ra-en
Track 6 - Sợi Chỉ Đỏ Cùng Với Mầm Xanh Hy Vọng
Track 7 - Sợi Chỉ Đỏ Nối Dài
Bài của Virginia Smith
Cha Phạm Đức Hạnh, SJ chuyển ngữ


Lấy Trọn CD -- 21.7MB
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng