Thư II Corinto

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Giải đáp 1
03 Giải đáp 2
04 Giải đáp 3
05 Giải đáp 4
06 Chúc tụng Chúa
07 Nhạc dẫn
08 Dận nhập
09 Tinh thần cứu trợ
10 Hiệu quả cứu trợ
11 Tự hào và khiêm tốn
12 Phaolô xảo quyệt
13 Thánh ca

_______________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng