Sứ điệp Mùa Chay 2009

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
27 Đọc Sứ Điệp Mùa Chay 2009
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Track 1 - Ý nghĩa Mùa Chay Thánh
Track 2 - Thực hành việc ăn chay
Track 3 - A. Kinh Thánh dạy về việc ăn chay
Track 4 - B. Giá trị và ý nghĩa việc ăn chay
Track 5 - C. Tín hữu đươc mời gọi ăn chay
D. Luật thực hành thống hối
Đ. Ăn chay và bác ái
E. Ăn chay và khổ chế
Track 6 - Kết luận và chúc lành của Đức Thánh Cha
Bài của Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả

Liên Đoàn Công Giáo VN/HN
Lấy Trọn CD -- 66.2


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng