Lệ ăn năn (33 bài)

01. Lời giới thiệu Kim Thúy - Đỗ Tâm Khoa
02. hãy nhớ 1 Như Mai - Lệ Hằng
03. Lời khai mạc Quyên Di - Hồng Trang
04. Nới thứ nhất Anh Dũng - Bích Ngọc
05. Chúa bị kết án Anh Dũng - Nhu Mai
06. Nơi thứ hai Việt Dũng - Bích Ngọc
07. Chúa vác Thập giá Kim Thúy - Huân Ngữ
08. Noi thứ ba Anh Dũng - Bích Ngọc
09. Ngã lần thứ nhất Anh Dũng - Như Mai
10. Nơi thứ bốn Việt Dũng - Bích Ngọc
11. Chúa gặp Mẹ Như Mai - Lệ Hằng
12. Nơi thứ năm Anh Dũng - Bích Ngọc
13. Simon vác hộ cho Chúa Anh Dũng - Như Mai
14. Nơi thứ sáu Việt Dũng - Bích Ngọ
15. Bà Verônica lau mặt cho Chúa Lệ Hằng - Việt Dũng
16. Nơi thứ bảy Kim Thúy - Đỗ Tân Khoa
17. Chúa ngã lần thứ hai Anh Dũng - Như Mai
18. Nơi thứ tám Anh Dũng - Như Mai
19. Chúa an ủi con thành Giêrusalem Lệ Hằng - Johnny Dũng
20. Nơi thứ chín Anh Dũng - Bích Ngọc
21. Chúa ngãy lần thứ ba Anh Dũng - Như Mai
22. Nơi thứ mười Việt Dũng - Bích Ngọc
23. Chúng lột áo Chúa Lệ Hằng - Việt Dũng
24. Nơi thứ mười một Anh Dũng - Bích Ngọc
25. Đóng đang Chúa Anh Dũng - Như Mai
26. Nơi thứ mười hai Hồng Trang - Quyên Di
27. Chúa chết Như Mai - Lệ Hằng
28. Nơi thứ mười ba Kim Thúy - Độ Tân Khoa
29. Tháo đang Chúa Kin Thúy - Huân Ngữ
30. Nơi thứ mười bốn Hồng Trang - Quyên Di
31. Táng xác Chúa Mỹ Huyền - Nguyên Khang
32. Nơi thứ mười lăm Anh Dũng - Bích Ngọc
33. Alleluia Như Mai - Anh Dũng

CD: www.alphalinh.com+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng