CD8 LẦN CHUỖI MẦN CÔI NGƯỜI LỚN


CD8 LẦN CHUỖI MẦN CÔI NGƯỜI LỚN
SỰ
VUI VÀ SỰ THƯƠNG
Giọng đọc: Lm Bùi Công Minh và Kim Ngân

CHUỖI MÂN CÔI NĂM SỰ VUI
1- Làm dấu, kinh Tin Kính: Nghe - Download
2- Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng danh:
Nghe - Download
3- Chục thứ 1:
Nghe - Download
4- Chục thứ 2:
Nghe - Download
5- Chục thứ 3:
Nghe - Download
6- Chục thứ 4:
Nghe - Download
7- Chục thứ 5:
Nghe - Download
8- Kinh Lạy Nữ Vương, Hãy Nhớ, Cám ơn:
Nghe - Download
9- Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ: Nghe - Download
10- Kinh Cầu Cho Các Linh Mục: Nghe - Download

CHUỖI MÂN CÔI NĂM SỰ THƯƠNG
1- Làm dấu, kinh Tin Kính: Nghe - Download
2- Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng danh:
Nghe - Download
3- Chục thứ 1:
Nghe - Download
4- Chục thứ 2:
Nghe - Download
5- Chục thứ 3:
Nghe - Download
6- Chục thứ 4:
Nghe - Download
7- Chục thứ 5:
Nghe - Download
8- Kinh Lạy Nữ Vương, Hãy Nhớ, Cám ơn:
Nghe - Download
9- Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ: Nghe - Download
10- Kinh Cầu Cho Các Linh Mục: Nghe - Download
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng