14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa

14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa
( Đã Xử lý Lại )


CHẶNG THỨ NHẤT
Đức Chúa Giêsu bị kết án

CHẶNG THỨ HAI
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

CHẶNG THỨ BA
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
CHẶNG THỨ TƯ
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.CHẶNG THỨ NĂM
Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.
CHẶNG THỨ SÁU
Bà Veronica trao khăn lau mặt ChúaCHẶNG THỨ BẢY
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
CHẶNG THỨ TÁM
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá mình, còn xót thương dân thành Giêrusalem
CHẶNG THỨ CHÍN
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
CHẶNG THỨ MƯỜI
Đức Chúa Giêsu bị lột áo trước khi chịu đóng đinh
CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT
Chặng thứ mười một : Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh GiáCHẶNG THỨ MƯỜI HAI
Đức Chúa Giêsu trút hơi thở trên Thánh Giá
CHẶNG THỨ MƯỜI BA
Hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống khỏi Thánh GiáCHẶNG THỨ MƯỜI BỐN
Táng xác Đức Chúa Giêsu vào trong huyệt đá.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng