Thách Đố Gia Đình Việt Nam Hải Ngoại (Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/scan000s7.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/scan000s7.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/scan0008.jpg
01. Thách đố cho các gia đình Việt Nam ở hải ngoại
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/01_ThachDoChoCacGiaDinhVietNamHaiNgoai.mp3

02. Nắm giữ truyền thống của dân tộc mình
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/02_NamGiuTruyenThongCuaDanTocMinh.mp3

03. Trao đổi cái hay nơi xứ người
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/03_TrauDoiCaiHayNoiXuNguoi.mp3

04. Sóng phúc âm trong tân thế kỷ 21
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/04_SongPhucAmTrongTanTheKy21.mp3

05. Làm nhân chứng cho Đức Kitô
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/05_LamNhanChungChoDucKito.mp3

06. Giải đáp thắc mắc
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/06_GiaiDapThacMac.mp3

07. Lời cầu chúc hạnh phúc tới các gia đình
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/ThachDoGiaDinhVNHaiNgoai/07_LoiCauChucHanhPhucToiCacGiaDinhVN.mp3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng