Đời sống gia đình 1 2 3 - Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm

http://www.chuyenphapluan.com/uploads/kinh_1205711273.jpg

Đời sống gia đình 1
Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm

(Chọn toàn bộ, rồi click chuột phải chọn Download with IDM để tải về máy)

01 Bình đẳng và bổ túc cho nhau (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/001%20binh%20dang%20va%20bo%20tuc%20cho%20nhau.mp3 )
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/001_BinhDangVaBoTucChoNhau.mp3
02 Quan hệ vợ chồng là một cộng đồng hiệp thông (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/002%20quan%20he%20vo%20chong%20la%20mot%20cong%20d ong%20hiep%20thong.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/002_QuanHeVoChongLaMotCongDongHiepThong.mp3
03 Khác biệt về tâm sinh lý (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/003%20khac%20biet%20ve%20tam%20sinh%20ly.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/003_KhaBietVeTamSinhLy.mp3
04 Giải đáp về cá tính (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/004%20giai%20dap%20ve%20ca%20tinh.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/004_GiaiDapVeCaTinh.mp3
05 Tìm hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/005%20tim%20hieu%20mau%20nhiem%20chua%20ba%20ngoi. mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/005_TimHieuMauNhiemChuaBaNgoi.mp3
06 Ơn gọi làm người (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/006%20on%20goi%20lam%20nguoi.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/006_OnGoiLamNguoi.mp3
07 Thánh ca Dẫu con là ai (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/007%20thanh%20ca%20dau%20con%20la%20ai.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/007_ThanhCaDauConLaAi.mp3
08 Hôn nhân một ơn gọi (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/008%20hon%20nhan%20mot%20on%20goi.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/008_HonNhanMotOnGoi.mp3
09 Thánh ca Dắt vào tình yêu (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/009%20thanh%20ca%20dat%20vao%20tinh%20yeu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/009_ThanhCaDatVaoTinhYeu.mp3
10 Thánh ca Mùa xuân hôn ước (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/010%20thanh%20ca%20mua%20xuan%20hon%20uoc.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/010_ThanhCaMuaXuanHonUoc.mp3
11 Dẫn nhập (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/011%20dan%20nhap.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/011_DanNhap.mp3
12 Hôn nhân ơn gọi và trách nhiệm (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/012%20hon%20nhan%20on%20goi%20va%20trach%20nhiem.m p3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/012_HonNHanOnGoiVaTrachNhiem.mp3
13 Hệ kết (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/013%20he%20ket.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/013_HeKet.mp3
14 Thánh ca Kinh tình yêu (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/014%20%20thanh%20ca%20kinh%20tinh%20yeu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/014_ThanhCaKinhTinhYeu.mp3


Đời sống gia đình 2
Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm


01 Dẫn nhập (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/015%20dan%20nhap.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/015_DanNhap.mp3
02 Chúa Giêsu chính là Đấng Thánh ở giữa ta (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/016%20chua%20giesu%20chinh%20la%20dang%20thanh%20o %20giua%20ta.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/016_ChuaGiesuChinhLaDangThanhOGiuaTa.mp3
03 Thụ thai - gặp gỡ chính Chúa Giêsu (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/017%20thu%20thai.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/017_ThuThai.mp3
04 Mang thai giai đoạn tăng trưởng trong đời sống đức tin (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/018%20mang%20thai.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/018_MangThai.mp3
05 Sinh nở (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/019%20sinh%20no.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/019_SinhNo.mp3
06 Thánh ca Để con nên hình bóng Ngài (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/020%20de%20con%20nen%20hinh%20bong%20nguoi.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/020_DeConNenHinhBongNguoi.mp3
07 Ý nghĩa và chiều kích Thánh Thể (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/021%20y%20nghia%20va%20chieu%20kich%20thanh%20the. mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/021_YNghiaVaChieuKichThanhThe.mp3
08 Vai trò của gia đình trong việc phát triển ơn kêu gọi (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/022%20vai%20tro%20cua%20gia%20dinh%20trong%20viec% 20on%20keu%20goi.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/022_VaiTroCuaGiaDinhTrongViecOnKeuGoi.mp3
09 Hiệp thông với Chúa Giêsu như cây liền cành (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/023%20hiep%20thong%20voi%20chua%20giesu%20nhö%20c ay%20lien%20canh.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/023_HiepThongVoiChuaGiesuNhuCayLienCanh.mp3
10 Với các bạn trẻ Hôn nhân khác đạo và những ưu tư của Giáo Hội (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/024%20voi%20cac%20ban%20tre%20hon%20nhan%20khac%20 dao%20va%20nhung%20uu%20tu%20cua%20giao%20hoi.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/024_VoiCaBanTreHonNhanKhacDaoVaNhungUuTu.mp3
11 Tình liên đời của những người sống trong Hội Thánh (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/025%20tinh%20lien%20doi%20cua%20nhung%20nguoi%20so ng%20trong%20hoi%20thanh.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/025_TinhLienDoiCuaNhungNguoiSongTrongHoiThanh.mp3
12 Động lực nào của Kitô giáo thúc đẩy ta dám sồng lòng tha thứ (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/15-26/Doi%20song%20gia%20dinh2_files/026%20dong%20luc%20nao%20cua%20kito%20giao%20thuc% 20day%20ta%20dam%20song%20long%20tha%20thu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh2/026_KitoGiaoThucDayTaDamSongLongThaThu.mp3

Đời sống gia đình 3
Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm


01 Chia sẻ chức năng mục tử (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/027%20chia%20se%20chuc%20nang%20muc%20tu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/027_ChiaSeChucNangMucTu.mp3
02 Chia sẻ chức năng mục tử (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/028%20chia%20se%20chuc%20nang%20muc%20tu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/028_ChiaSeChucNangMucTu_tt.mp3
03 Tình yêu Sự hiệp thông (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/029%20tinh%20yeu%20-%20su%20hiep%20thong.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/029_TinhYeuVaSuHiepThong.mp3
04 Trách nhiệm của cha mẹ trong việc sửa lỗi cho con cái (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/030%20trach%20nhiem%20cua%20cha%20me%20trong%20vie c%20sua%20loi%20cho%20con%20cai.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/030_TrachNhiemChaMeSusLoiConCai.mp3
05 Thánh Augustino Chúa ở trong con, còn con, con lại ở ngoài con (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/031%20thanh%20Augustino%20Chua%20o%20trong%20con,% 20con%20con,%20con%20lai%20o%20ngoai%20con.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/031_ChuaOTrongCocConConOngoaiCon.mp3
06 Đừng giả hình. Cái nhìn nội quy (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/032%20dung%20gia%20hinh.%20cai%20nhin%20noi%20quy. mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/032_DungGiaHinhCaiNhinNoiQuy.mp3
07 Cần cảm nhận ơn tha thứ (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/033%20can%20cam%20nhan%20on%20tha%20thu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/033_CanCamNhanOnThaThu.mp3
08 Những tín hiệm hy vọng (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/035%20nhung%20tin%20hieu%20hy%20vong.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/035_NhungTinYeuHyVong.mp3
09 Những tín hiệu đáng lo ngại (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/036%20nhung%20dau%20hieu%20dang%20lo%20ngai.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/036_NhungDauHieuDangLoNgai.mp3
10 Nền tảng thần học (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/037%20nen%20tang%20than%20hoc.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/037_NenTangThanHoc.mp3
11 Thế nào là văn hóa sự sống toàn diện (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/038%20the%20nao%20la%20van%20hoa%20su%20song%20toa n%20dien.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/038_TheNaoLaVanHoaSuSongToanDien.mp3
12 Gia đình góp phần xây dựng sự sống (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/039%20gia%20dinh%20gop%20phan%20xay%20dung%20su%20 song.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/039_GiaDinhGopNhatSayDungSuSong.mp3
13 Linh đạo gia đình hướng đến nền văn hóa sự sống (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/040%20linh%20dao%20gia%20dinh%20huong%20den%20nen% 20van%20hoa%20su%20song.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/040_LinhDaoGiaDinhHuongDenNenVanHoaSuSong.mp3
14 Gia đình phải là trọng tâm của mọi chương trình mục vụ (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/041%20muc%20tieu%20gia%20dinh%20phai%20la%20trong% 20tam%20cua%20moi%20chuong%20trinh%20muc%20vu.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/041_MucTieuGiaDinhLaTrongTamMucVu.mp3
15 Đáo tạo và hỗ trợ (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/042%20dao%20tao%20va%20ho%20tro.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/042_DaoTaoVaHoTro.mp3
16 Gia đình cần được quan tâm đặc biệt (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/27-43/Doi%20song%20gia%20dinh3_files/043%20nhung%20gia%20dinh%20can%20duoc%20quan%20tam %20dac%20biet.mp3)
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh3/043_NhungGiaDinhCanDuocQuanTamDacBiet.mp3
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng