Mười Điều Răn (Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)

Mười điều răn
http://giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1214910774_MOSE_393.JPG
01. Đức mẹ chỉ bảo đàng lành
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/01-Duc%20Mechibaodanglanh.mp3

02. Chúa dạy điều gì ?
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/02-Chuadaydieugi.mp3

03. Mười điều răn chia làm hai phần
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/03-MuoiDieuRanduocchialamhaiphan.mp3

04. Điều răn thứ nhất
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/04-DieuRanthunhat.mp3

05. Điều răn thứ hai và thứ ba
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/05-%20DieuRanthuhaiVathu%20ba.mp3

06. Điều răn thứ hai và thứ bốn
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/06-%20DieuRanthubon.mp3

07. Điều răn thứ năm
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/07-Dieuthunam.mp3

08. Điều răn thứ sáu
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/08-DieuRanthusau.mp3

09. Điều răn thứ bẩy
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/09-DieuRanthubay.mp3

10. Bài kết về mừơi điều răn
http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/MuoiDieuRan/10-%20BaiketveMuoidieuran.mp3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng