Lịch trình Cuộc Khổ nạn

Lịch trình Cuộc Khổ nạn: Địa điểm và lịch trình những cực hình của Chúa : 023 // 024 // Nên xem sơ đồ Lịch trình Khổ nạn

Suy niệm Khổ nạn: Nên xem sơ đồ Những Giây Phút và 7 Lời cuối cùng trên Thập giá
****Giuđa và nguy hiểm của tiền tài: 025 // Vườn Dầu: Chúa kiên trì cầu nguyện // Hêrôđê // Philatô : 026 //
****Philatô kết án Chúa Giêsu // Chúa Giêsu vác Thập giá // Chúa Giêsu ngã nhiều lần trên đường Thập giá vì trước đó đã bị đánh đòn dữ dội : 027 //
****Nhục nhã của Chúa Giêsu khi bị treo trên Thập giá // Nhục mạ: Các lời nhục mạ Chúa khi bị treo thập giá đã được ghi trong Phúc âm: 028 //
****Lưỡi đòng: Máu cùng nước chảy ra: Yêu đến tận cùng // Chúa Giêsu chết để chúng ta được sống: Máu cùng nước chảy ra // Nước biểu tượng BT Rửa Tội và Máu biểu tượng BT Thánh Thể // 1 Cor 12:13 (Tất cả chúng ta đã được uống cùng một Thần khí duy nhất) và Nước biểu tượng BT Rửa Tội // Rửa Tội: 1 Cor 12:13 (Tất cả chúng ta đã được uống cùng một Thần khí) và Nước biểu tượng Rửa Tội // Thánh Lễ Đỉnh Nguồn: 1 Cor 12:13 (uống cùng một Thần khí ) và Nước biểu tượng Rửa Tội: 029 //

****
Hy lễ Todah trong Cựu ước và Hy Lễ Tạ Ơn (=Thánh Lễ): Ngũ Thư - Sách Lêvi và Hy lễ Cầu an (hòa bình) và Tạ ơn / Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Thành phần KHÔNG đổ máu (bánh và rượu) và Thành phần CÓ đổ máu trong hy lễ Todah (Tạ ơn) / Chúa GK và Thánh vịnh Todah trong đời Ngài và nhất là trong những phút cuối trên Thập giá / Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể như là Lễ Vượt qua và Hy lễ Todah (Tạ ơn) / Todah = Eucharist = Hy lễ Tạ ơn / 6fút.mp3: 097 //
****Các Thầy Thông Luật Do thái trước Chúa Ra Đời đã tiên báo trong tương lai chỉ còn Hy lễ Todah (Tạ ơn) mà thôi! / Lời sấm của Malaki ( Mk 1:11) ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước 400 năm trước việc lập Bí tích Thánh Thể / 400 Thinh lặng của Cựu ước / Thời đại của chúng ta là Thời đại Tạ ơn / Cách tạ ơn Thiên Chúa đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là Hy lễ Todah (Bí tích Tạ ơn = Thánh Lễ) / 4fút.mp3: 098 //
****Bảy Lời Cuối Cùng trên Thập giá: Chúa Giêsu đã hấp hối và chết trong tinh thần các Thánh vịnh Tạ ơn (Todah) / Chúa dùng Thánh vịnh Todah (Tv 22; 31; 40; 69) để tạ ơn Thiên Chúa Cha TRƯỚC / 8fút45.mp3 : 099 //


****Phim Passion Of The Christ (Cuộc Khổ nạn của Đức Kitô) và chuyện Thiên thần có mang giày: 160 //
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng