Hãy Học Cùng Giê Su - Chuyên Mục Giành Cho Người Trẻ "Phần 2"

http://dongten.net/hayhoccunggiesu/uploads/News/pic/small_nvn_1242886137.jpg

NHƯ HẠT MUỐI ƯỚP ĐỜIhttp://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhuHatMuoiUopDoi.bmp


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_27NHUHATMUOIUOPDOI.wma
vũng_nước
25-10-2009, 04:03 AM
HCGS28: Như Ánh Sáng Cho Trần Gian

NHƯ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhuAnhSangChoTranGian.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_28NHUANHSANGCHOTRANGIAN.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:06 AM
HCGS29: Những Nén Bạc Cuộc Đời

NHỮNG NÉN BẠC CUỘC ĐỜi

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhungNenBacCuocDoi.bmp

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_29NHUNGNENBACCUOCDOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:16 AM
HCGS30: Kho Tàng Của Đời TôiKHO TÀNG CỦA ĐỜI CON

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/KhoTangCuaDoiToi.bmp


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_30KHOTANGCUADOITOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:19 AM
HCGS31: Con Đường GIêsu


CON ĐƯỜNG GIÊSU

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/conduonggiesu.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/conduonggiesu2.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_31CONDUONGGIESU.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:32 AM
HCGS32: Đường Giêsu Đường Sự Thật

ĐƯỜNG GIÊSU ĐƯỜNG SỰ THẬT

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/DuongGiesuDuongSuThat.bmp

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_32DUONGGIESUDUONGSUTHAT.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:41 AM
HCGS33: Đường Giêsu Đường Sự Sống
ĐƯỜNG GIÊSU ĐƯỜNG SỰ SỐNG


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/DuongGiesuDuongSuSong.bmp

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_33DUONGGIESUDUONGSUSONG.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:45 AM
HCGS34: Đường Giêsu Đường Sự Sống

PHÚC THAY AI NGHÈO KHÓ

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiNgheoKho.bmp

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_34PHUCTHAYAINGHEOKHO.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:49 AM
HCGS35: Phúc Thay Ai Sầu Khổ Khóc Lóc

PHÚC CHO AI SẦU KHỔ KHÓC LÓC

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiSauKho.bmp


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_35PHUC%20THAYAISAUKHOKHOCLOC.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:59 AM
HCGS36: Phúc Thay Ai Hiền Lành

PHÚC THAY AI HIỀN LÀNH


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiHienLanh.bmp


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_36PHUCTHAYAIHIENLANH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 05:01 AM
HCGS37: Phúc Thay Ai Khao Khát Sự Công Chính


PHÚC THAY AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiKhaoKhatCongChinh.bmphttp://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_37PHUCTHAYAIKHAOKHATSUCONGCHINH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 05:10 AM
HCGS38: Phúc Thay Ai Xót Thương Người

PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiXotThuongNguoi.bmp


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_38PHUCTHAYAIXOTTHUONGNGUOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 08:49 AM
HCGS39: Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Trong SạchPHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN TRONG SẠCH


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiCoTamHonTrongSach.jpg


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_39PHUCTHAYAICOTAMHONTRONGSACH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:05 AM
HCGS40: Phúc Thay Ai Xây Dựng Hòa Bình


PHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PHUCTHAYAIXAYDUNGHOABINH.jpg


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_40PHUCTHAYAIXAYDUNGHOABINH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:16 AM
HCGS41: Phúc Thay Ai Bị Bách Hại Vì Danh Chúa

PHÚC THAY AI BỊ BÁCH HẠI VÌ DANH CHÚA (http://dongten.net/hayhoccunggiesu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=190)

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiBiBachHaiViDanhChua.jpg


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_41PHUCTHAYAIBIBACHHAIVIDANHCHUA.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:31 AM
HCGS42: Hãy Xin Thì Sẽ Được

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/HAYXINTHISEDUOC.jpghttp://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/Bai_42HayXinThiSeDuoc.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:43 AM
HCGS43: Sống Tình Bạn Với Giêsu


SỐNG TÌNH BẠN VỚI GIÊSU

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/SongTinhBanVoiGieSu.jpg

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BANGIESU.jpg


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_43SONGTINHBANVOIGIESU.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:51 AM
HCGS44: Cõi Riêng Bên Giêsu


CÕI RIÊNG BÊN GIÊSU

http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/CoiRiengBenGieSu.jpg


http://thanhnhacvietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/Bai44_COIRIENGBENGIESU.wma+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, "Không ai được sống cho mình và cũng không ai được chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rm 14:7-8)
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Cầu cho các linh hồn mồ côi và xin Chúa giúp chúng ta tránh xa tội lỗi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng